Zostawić w zerówce czy posłać do 1. klasy?

MEN

CO Z 6-LATKAMI?  WCHODZĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty zaczęły obowiązywać od 23 stycznia 2016 roku. Z punktu widzenia funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych, a co się z tym wiąże rodziców, nauczycieli jak i samych dzieci najważniejsza zmiana dotyczy przywrócenia obowiązku szkolnego dla 7-latków. NOWELIZACJA PRZYWRACA OBOWIĄZEK SZKOLNY DLA 7-LATKÓW.

Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 roku – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

  • urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę
    w klasie pierwszej;
  • urodzone w I połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

 

(Materiał ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/  z dnia 22 stycznia 2016 roku)

Kategorie