Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Mokronosek 2.

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Cele strategiczne przedszkola integracyjnego

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
 •  kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • integracja z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
 •  dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności
 • indywidualizowanie pracy ze wszystkimi dziećmi, w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na bycie sobą wśród innych, rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji, wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności, przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

Wizja Przedszkola Mokronosek 2

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja Przedszkola Mokronosek 2

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 • Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 • Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 • Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Zasoby Przedszkola Mokronosek 2

Zasoby ludzkie

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, stale doskonaląca swoje umiejętności, odpowiedzialna kadra pedagogiczna
 • zespół specjalistów: pedagog specjalny, neurologopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedag, psycholog, terapeuci SI

Zasoby materialne

 • sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
 •  dwa gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny, lustro, komputer
 • plac zabaw
 • sala gimnastyczna z zapleczem terapeutycznym Integracji Sensorycznej,
 • gabinety pracy indywidualnej

Zadania na lata 2015 – 2020

 • Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą.
 • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Współpraca z rodziną.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi z gminy Katy Wrocławskie, pozyskiwanie partnerów
 • Proponowanie szerokiej gamy zajęć dodatkowych, w celu rozwijania talentów i zainteresowań

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób: dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Dziecko

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Jest akceptowane takie, jakie jest.
 • Czuje się bezpiecznie.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem.
 • Ma możliwość wszechstronnego rozwijania umiejętności i talentów.

Rodzice

 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informację na temat postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Wyrażają swoją opinię i mają wpływ na pracę przedszkola.
 • Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele

 • Otaczają dzieci opieką i zapewniają im bezpieczeństwo.
 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.
 • Tworzą i realizują programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Są aktywni i twórczy.
 • Monitorują efektywność własnej pracy.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Podnoszą kwalifikacje zawodowe i zdobywają stopnie awansu zawodowego
 • Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej